PRODUCENT MEBLI DESIGNERSKICH - designerskie meble, nowoczesne meble, loftowe meble


     +48 509 035 391
koszyk       Koszyk jest pusty...

Polityka plik闚 cookies

Niniejsza Polityka Prywatno軼i okre郵a zasady przechowywania i dost瘼u do informacji na urz康zeniach U篡tkownika za pomoc plików cookies, s逝膨cych realizacji us逝g 鈍iadczonych drog elektroniczn przez Administratora, 膨danych przez U篡tkownika.

I. Definicje

1. Administrator - oznacza WoodenaDesign.pl , który 鈍iadczy us逝gi drog elektroniczn oraz przechowuje i uzyskuje dost瘼 do informacji w urz康zeniach U篡tkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególno軼i niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urz康zeniach za po鈔ednictwem których U篡tkownik korzysta ze stron internetowych serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, zwi您ane ze 鈍iadczeniem us逝g drog elektroniczn przez Administratora za po鈔ednictwem serwisu.

4. Cookies Zewn皻rzne - oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za po鈔ednictwem strony internetowej serwisu.

5. Serwis - oznacza stron internetow lub aplikacj, pod któr Administrator prowadzi serwis internetowy.

6. Urz康zenie - oznacza elektroniczne urz康zenie za po鈔ednictwem, którego U篡tkownik uzyskuje dost瘼 do serwisu.

7. U篡tkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego mog by 鈍iadczone us逝gi drog elektroniczn lub z którym zawarta mo瞠 by umowa o 鈍iadczenie us逝g drog elektroniczn.

II. Rodzaje wykorzystywanych cookies

1. Stosowane przez Administratora cookies s bezpieczne dla urz康zenia U篡tkownika. Nie jest mo磧iwe przedostanie si do urz康ze u篡tkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania z這郵iwego. Pliki te pozwalaj zidentyfikowa oprogramowanie wykorzystywane przez U篡tkownika i dostosowa serwis indywidualnie ka盥emu u篡tkownikowi. Cookies zazwyczaj zawieraj nazw domeny z której pochodz, czas przechowywania ich na Urz康zeniu oraz przypisan warto嗆.

2. Administrator wykorzystuje jeden  typy plików cookies:

Cookies sesyjne: s przechowywane na urz康zeniu U篡tkownika i pozostaj tam do momentu zako鎍zenia sesji danej przegl康arki. Zapisane informacje s wówczas trwale usuwane z pami璚i Urz康zenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani 瘸dnych informacji poufnych z Urz康zenia U篡tkownika.

3. U篡tkownik ma mo磧iwo嗆 ograniczenia lub wy陰czenia przechowywania i dost瘼u do plików cookies w jego urz康zeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z serwisu b璠zie mo磧iwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagaj plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane s cookies

1. Administrator wykorzystuje cookies w豉sne w nast瘼uj帷ych celach:

-  uwierzytelniania u篡tkownika w serwisie i zapewnienia sesji u篡tkownika w serwisie:
-  poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umo磧iwiaj帷 w szczególno軼i weryfikacj autentyczno軼i sesji przegl康arki;
- optymalizacji i zwi瘯szenia wydajno軼i us逝g 鈍iadczonych przez Administratora. 

IV. Mo磧iwo軼i okre郵enia warunków przechowywania lub uzyskiwania dost瘼u przez cookies

1. U篡tkownik mo瞠 samodzielnie i w ka盥ym czasie zmieni ustawienia dotycz帷e plików cookies,okre郵aj帷 warunki ich przechowywania i uzyskiwania dost瘼u do plików cookies w urz康zeniu U篡tkownika. Zmiany ustawie, o których mowa w zdaniu poprzednim, U篡tkownik mo瞠 dokona za pomoc ustawie przegl康arki internetowej lub za pomoc konfiguracji us逝gi. Ustawienia te mog zosta zmienione w taki sposób, aby blokowa automatyczn obs逝g plików cookies w ustawieniach przegl康arki internetowej b康 informowa o ka盥orazowym zamieszczeniu cookies na urz康zeniu U篡tkownika. Szczegó這we informacje o mo磧iwo軼i i sposobach obs逝gi plików cookies dost瘼ne s w ustawieniach oprogramowania (przegl康arki internetowej).

2. U篡tkownik mo瞠 w ka盥ej chwili usun望 pliki cookies korzystaj帷 z dost瘼nych funkcji w przegl康arce internetowej, której u篡wa.

3. Ograniczenie stosowania plików cookies, mo瞠 wp造n望 na niektóre funkcjonalno軼i dost瘼ne na stronie internetowej Serwisu. 

RODO

Polityka prywatno軼i sklepu internetowego Woodena Design

1. Wprowadzenie oraz uwagi ogólne

Niniejsza Polityka prywatno軼i okre郵a sposób przetwarzania udost瘼nionych nam przez Pani/Pana danych osobowych, zasady ich zabezpieczania oraz okre郵enie przys逝guj帷ych Pani/Panu praw w tym zakresie, pozyskanych przez Sklep Internetowy Woodena Design pod adresem internetowym https://www.woodenadesign.pl  (zwany dalej „Sklepem Internetowym”).
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Woodena Design Natalia Majchrzak z siedzib w Bia趾a 752; 34-220 Maków Podhala雟ki, e-mail: woodenadesign@gmail.com (zwana dalej Administratorem).
Pani/Pana dane s przetwarzane zgodnie z zasadami przewidzianymi w RODO, tzn. Rozporz康zeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak równie przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie 鈔odki techniczne i organizacyjne zapewniaj帷e ochron przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udost瘼nieniem osobom nieupowa積ionym, jak równie przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowi您uj帷ych przepisów prawa.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

2.1. Wszelkie dane osobowe gromadzone s w Sklepie Internetowym na zasadzie pe軟ej dobrowolno軼i.
2.2. Podstaw przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie zakupu jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyra幡a zgoda Klienta na przetwarzanie tych danych, udzielana w celu za這瞠nia zamówienia/zakupu w sklepie Internetowym. Wspomniana zgoda potwierdzana jest poprzez akceptacj tre軼i Regulaminu i Polityki Prywatno軼i.
2.3. Podstaw przetwarzania przez Administratora adresu e-mail oraz numeru telefonu Klienta w celu przesy豉nia temu Klientowi na wskazany adres e-mail i numer telefonu informacji handlowych, w tym newsletterów, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyra幡a zgoda Klienta udzielana przez odpowiednie okna funkcyjne umieszczone na stronach Sklepu Internetowego.
2.4. Podstaw przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie dokonywania przez Klienta zakupu towarów w Sklepie Internetowym, w tym sk豉dania przez Klienta Zamówie, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynno軼i niezb璠nych do zawarcia Umowy (np. z這瞠nie Zamówienia) i konieczno嗆 realizacji Umowy przez Administratora na rzecz danego Klienta. Dodatkowo mo磧iwo嗆 takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptacj tre軼i Regulaminu i Polityki Prywatno軼i. Dane osobowe zbierane w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym s integrowane z danym osobowymi Klienta zbieranymi w ramach Konta w celu usprawnienia procesu dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.
2.5.  Administrator przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez Klientów oraz zbierane automatycznie dane na temat sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego (w tym narz璠zi u篡tych do korzystania ze Sklepu Internetowego) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze wzgl璠u na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególno軼i w celu marketingu bezpo鈔edniego produktów lub us逝g Administratora, jak równie w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Sklepu Internetowego oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, 瞠 takie przetwarzanie nie b璠zie narusza praw i wolno軼i osób, których dane dotycz.
2.6. Je瞠li Klient wyrazi na to odr瑿n zgod, jego dane osobowe (adres e-mail, nr telefonu) mog by przetwarzane w celu przesy豉nia mu drog elektroniczn informacji handlowych na temat Towarów lub Administratora, w tym na podany w procesie Rejestracji adres e-mail poprzez newsletter. Klient ma prawo w ka盥ym czasie 膨da zaprzestania wysy豉nia mu informacji handlowych drog elektroniczn.
2.7. Dane przetwarzane dla celów zwi您anych z Rejestracj b璠 przetwarzane do czasu ewentualnego usuni璚ia Konta (czego skutkiem jest rozwi您anie umowy o 鈍iadczenie Us逝g Elektronicznych).
2.9. Dane przetwarzane w zwi您ku ze sk豉daniem Zamówie i zawieraniem Umów b璠 przechowywane przez okres przedawnienia roszcze z tytu逝 umów sprzeda篡. Ze wzgl璠u na konieczno嗆 wype軟iania obowi您ków natury podatkowej i ksi璕owej, cz窷 tych danych osobowych b璠zie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów.
2.10. Dane przetwarzane na potrzeby przesy豉nia informacji handlowych (na adres e-mail) b璠 przetwarzane do czasu ewentualnego cofni璚ia odpowiednich zgód.
2.11. Informacje niezb璠ne do obs逝瞠nia reklamacji b璠 przetwarzane do czasu wyga郾i璚ia uprawnie z tego tytu逝.
2.12. Dane osobowe dla celów kontaktu z Administratorem b璠 przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a pó幡iej b璠 archiwizowane przez okres 3 lat od zako鎍zenia kontaktu, co jest uzasadnione konieczno軼i odtworzenie tre軼i takiego kontaktu w zwi您ku z dochodzeniem ewentualnych roszcze.
2.13. Dane przetwarzane w zwi您ku z dochodzeniem ewentualnych roszcze, jak równie w celach archiwizacyjnych b璠 przetwarzane przez 3 lata od zako鎍zenia umowy.

3. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

3.1. Ka盥orazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikaj ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane s w wyniku dzia豉 podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanaów komunikacji z Klientem.
3.2. Administrator dok豉da szczególnej staranno軼i w celu ochrony interesów osób, których dane dotycz, a w szczególno軼i zapewnia, 瞠 zbierane przez niego dane s przetwarzane:
- zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotycz („zgodno嗆 z prawem, rzetelno嗆 i przejrzysto嗆”);
- w konkretnych, wyra幡ych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (,,ograniczenie celu’’);
- adekwatnie, stosownie oraz ograniczone do tego, co niezb璠ne do celów, w których s przetwarzane („minimalizacja danych”);
- prawid這wo, a w razie potrzeby dane osobowe s uaktualniane („prawid這wo嗆”);
- w formie umo磧iwiaj帷ej identyfikacj osoby, której dane dotycz, przez okres nie d逝窺zy, ni jest to niezb璠ne do celów, w których dane te s przetwarzane. („ograniczenie przechowywania”);
- w sposób zapewniaj帷y odpowiednie bezpiecze雟two danych osobowych, w tym ochron przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkow utrat, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomoc odpowiednich 鈔odków technicznych lub organizacyjnych („integralno嗆 i poufno嗆”).
3.3. Klient podaje nast瘼uj帷e dane osobowe:
- w procesie rejestracji Konta w Sklepie Internetowym: p貫 , imi, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
- w trakcie dokonywania zakupów produktów lub us逝g dost瘼nych w Sklepie Internetowym: imi i nazwisko, p貫, adres, numer telefonu i adres e-mail, dane dotycz帷e metody dostawy i p豉tno軼i, dane o zamówionych towarach w celu zawarcia i pó幡iejszej realizacji Umowy. Dane osobowe Klienta b璠 przetwarzane przez Administratora w celu przyjmowania Zamówie, realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozlicze i podj璚ia dzia豉 przed zawarciem Umowy na 膨danie Klienta.
3.4. Klient mo瞠 równie nie podawa ww. danych, jednak瞠 w takim wypadku Administrator mo瞠 nie przyj望 Zamówienia lub nie by w stanie wykona Umowy. W zwi您ku z charakterem niektórych towarów lub us逝g dost瘼nych w Sklepie Internetowym, Klient mo瞠 by poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych wskazany b璠zie na odpowiednich stronach Sklepie Internetowym.
3.5. Mo磧iwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:
- sk豉danie Zamówie,
- zawarcie i realizacja Umowy,
- rozliczenia sprzeda篡, ewentualnych reklamacji i archiwizacji,
- bie膨cy kontakt zwi您any ze z這穎nymi Zamówieniami lub zawartymi Umowami,
- realizacja dzia豉 marketingowych w豉snych produktów i us逝g (w formie tradycyjnej),
- za odr瑿nie wyra穎n zgod – w celu obj皻ym o鈍iadczeniem, np. w celu przesy豉nia Klientom drog elektroniczn (poprzez podany adres e-mail) informacji handlowych dotycz帷ych Towarów lub Administratora.
3.6. Mo磧iwi odbiorcy danych osobowych Klientów:
- pracownicy, wspó逍racownicy Administratora,
- podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowi您uj帷ych przepisów prawa,
- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesy趾 kuriersk lub do paczkomatu, Administrator udost瘼nia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewo幡ikowi lub po鈔ednikowi realizuj帷emu przesy趾i na zlecenie Administratora, bezpo鈔ednio realizuj帷ym na rzecz Administratora zawart z Klientem Umow, wi璚 wy陰cznie w celu nale篡tej realizacji takiej Umowy,
- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu p豉tno軼i elektronicznych lub kart p豉tnicz, Administrator udost瘼nia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obs逝guj帷emu powy窺ze p豉tno軼i w Sklepie Internetowym, bezpo鈔ednio realizuj帷ym na rzecz Administratora zawart z Klientem Umow, wi璚 wy陰cznie w celu nale篡tej realizacji takiej Umowy,
- firmy b康 osoby na podstawie odpowiednich umów tj. umowy powierzenia danych m.in. w celu ich przechowywania i realizacji kampanii handlowych dla utrzymania relacji z Klientami w imieniu Administratora lub partnerów handlowych Administratora
3.7. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odr瑿nej umowy, zobowi您ane s do przestrzegania zasad poufno軼i i bezpiecze雟twa danych osobowych, w szczególno軼i nieudost瘼niania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych 鈔odków bezpiecze雟twa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Spó趾a zapewnia Klientowi na jego 篡czenie szczegó這w informacj o podmiocie, któremu powierzy przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania. Ponadto, w tym trybie firma zapewnia tak瞠 dost瘼 do aktualnej i szczegó這wej informacji o wykorzystanych lub udost瘼nianych przez ni  鈔odkach technicznych zapobiegaj帷ych pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesy豉nych przez Klienta drog elektroniczn.
3.8. Dane osobowe Klienta podawane przy sk豉daniu zamówie b璠 przetwarzane przez Administratora w celu realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozlicze i podj璚ia dzia豉 przed zawarciem Umowy na 膨danie Klienta (np. przyjmowanie Zamówie). Klient mo瞠 równie nie podawa ww. danych, jednak瞠 w takim wypadku Spó趾a mo瞠 nie by w stanie przyj望 Zamówienia lub wykona Umowy. W zwi您ku z charakterem niektórych towarów lub us逝g dost瘼nych w Sklepie Internetowym, Klient mo瞠 by poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych wskazany b璠zie na odpowiednich stronach Sklepie Internetowym.
3.9. Dane osobowe Klienta nie b璠 sprzedawane, ani te przekazywane podmiotom trzecim w innych celach ni opisane powy瞠j.


4. Sposoby zbierania danych osobowych
Je瞠li Pani/Pan odwiedza Stron Internetow, w sposób automatyczny zbierane s dane informatyczne dotycz帷e wizyty, w szczególno軼i:
a.    adres IP,
b.    rodzaj systemu operacyjnego,
c.    rodzaj/typ przegl康arki.
Sama wizyta w Sklepie Internetowym nie wymaga podania 瘸dnych innych informacji, ani danych osobowych.
Zbieranie pozosta造ch danych nast瘼uje dobrowolnie w inny sposób, np. za pomoc formularza zamówienia, poczty e-mail, poprzez formularz zapisu na newsletter, wy陰cznie wówczas, gdy chce nam Pani/Pan takie dane przekaza np. w celu realizacji zamówienia, kontaktu lub zapisu na newsletter. Za pomoc tych 鈔odków mo瞠 Pani/Pan przekaza nam swoje dane osobowe, takie jak:
a.    p貫
b.    imi i nazwisko,
c.    adres e-mail,
d.    nr telefonu,
e.    adres zamieszkania.
Podsumowuj帷, Pani/Pana dane osobowe mo瞠my zbiera i pó幡iej dalej przetwarza w celach:
a.    realizacji zamówienia z這穎nego w Sklepie Internetowym;
b.    marketingu w豉snych produktów (je郵i jest Pani/Pan naszym Klientem, to przetwarzania danych na cele marketingowe mo瞠my dokonywa w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu, na tej samej podstawie korzystamy z narz璠zi do remarketingu na podstawie plików cookies, w pozosta造ch przypadkach nasza dzia豉lno嗆 marketingowa opiera si na Pani/Pana zgodzie);
c.    uczestnictwa w ankiecie,
d.    w odpowiedzi na zapytanie,
e.    dla celów statystycznych.

5. Zbieranie danych osobowych w sposób automatyczny

5.1 Pliki Cookies
Przy okazji odwiedzin Sklepu Internetowego w sposób automatyczny zbierane s niektóre Pani/Pana dane osobowe. Dane te s zbierane przez tzw. pliki cookies (ciasteczka). S逝膨 one do tego, aby wizyta na naszej stronie internetowej by豉 bardziej przyjazna dla u篡tkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza oraz aby przyspieszy poruszanie si po Sklepie Internetowym. Cookies to niewielki plik tekstowy, które jest umieszczany na urz康zeniu ko鎍owym u篡tkownika. Niektóre z u篡wanych przez nas cookies (tzw. cookies sesyjne) s usuwane po zako鎍zeniu sesji przegl康ania, czyli po zamkni璚iu przegl康arki. Inne cookie pozostaj na urz康zeniu ko鎍owym oraz umo磧iwiaj nam lub naszym partnerom ponowne rozpoznawanie przegl康arki przy nast瘼nej wizycie na naszych stronach (tzw. cookies trwa貫).
Piki cookies s wykorzystywane w nast瘼uj帷ych celach:
a.    umo磧iwienie dodawania produktów do koszyka i zarz康zania koszykiem podczas sesji zakupowej;
b.    rozpoznanie u篡tkownika podczas kolejnej wizyty w Sklepie Internetowym, aby zachowa jego preferowane ustawienia w koszyku (sposób p豉tno軼i, sposób dostawy itp.);
c.    ustawie j瞛yka;
d.    lepszego dostosowania strony do potrzeb u篡tkownika.
Dokonywanie zakupów poprzez Sklep Internetowy za po鈔ednictwem funkcji koszyka wymaga korzystania z plików cookie „sesyjnych“ i „sta造ch“. Ograniczenie stosowania plików Cookies przez osob korzystaj帷 ze Sklepu Internetowego, mo瞠 wp造n望 na niektóre funkcjonalno軼i dost瘼ne w Sklepie Internetowym.
Era Design u篡wa :
a.    plików „cookie sesyjnych“: Nie pozostaj one na urz康zeniu ko鎍owym osoby korzystaj帷ej ze Sklepu internetowego. W momencie opuszczenia sesji s one automatycznie kasowane. Dzi瘯i informacjom w nich zawartym Deichmann mo瞠 analizowa informacje dotycz帷e zachowa osoby na stronie i struktur strony. Pozwala to na ci庵陰 optymalizacj Sklepu Internetowego i popraw u篡teczno軼i;
b.    pliki cookie „sta貫“ s przechowywane przez czas okre郵ony w parametrach plików, o ile wcze郾iej osoba korzystaj帷a z Sklepu Internetowego nie usunie ich automatycznie, a po tym czasie zostaj automatycznie wykasowane. Usuni璚ie pliku cookie „sta貫” jest mo磧iwe pod warunkiem, 瞠 przegl康arka u篡wana przez osob korzysta z Sklepu Internetowego daje tak mo磧iwo嗆.
Je瞠li chcesz blokowa Ciasteczka, to rekomendujemy wybranie odpowiednich ustawie w Pani/Pana przegl康arce WWW. Wi璚ej informacji na ten temat mo瞠sz znale潭 na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl.

5.2 Tracking Pixel
Technologia tracking pixel (albo web bug) spe軟ia podobne zadania jak cookies, jest jednak niewidoczna dla u篡tkownika. Stosujemy tracking pixel w ramach funkcji sklepowych dla pomiaru zachowania u篡tkownika na stronie i w newsletterze oraz do sterowania ofert w ramach remarketingu. Takie dane s anonimowe i nie s powi您ane z danymi osobowymi na komputerze u篡tkownika ani w bazie danych. Aby zablokowa stosowanie tracking pixel na naszych stronach, mo瞠 Pan/Pani zastosowa takie narz璠zia, jak np. webwasher, bugnosys lub AdBlock (w przegl康arce Firefox). Aby zablokowa stosowanie tracking pixel w naszym newsletterze, mo瞠 Pan/Pani w taki sposób ustawi oprogramowanie Pana/Pani skrzynki mailowej, aby w wiadomo軼iach nie by wy鈍ietlany protokó HTML. Funkcja tracking pixel jest te zablokowana, je郵i czyta Pan/Pani maile w trybie offline.
5.3. Us逝ga Criteo i RTB
Us逝gi Criteo i RTB stosuj cookies, aby anonimowo rejestrowa dane dotycz帷e zachowania w sieci i oferowa kontekstow reklam (bannery, e-maile) odpowiednio do Pana/Pani zainteresowa. Je郵i nie chce Pan/Pani, aby przesy豉ne mailem oferty by造 dopasowywane pod wzgl璠em kontekstu mo磧iwo嗆 wypisania si z retargetingu RTB na https://www.rtbhouse.com/pl/privacy/# oraz Criteo na: https://www.criteo.com/pl/privacy/

6. Stosowanie innych technologii 郵edz帷ych dzia豉nia podejmowane na stronie
Wykorzystywanie danych osobowych nie pochodz帷ych z ciasteczek
Dane osobowe, które Pani/Pan nam przekazuje, s wykorzystywane, m.in. do nast瘼uj帷ych 鈍iadcze serwisowych:
- newsletter z aktualn ofert / reklam produktów,
W tym celu kontaktujemy si przez takie kana造 komunikacji, o jakich zostali鄉y poinformowani w zwi您ku z wyra穎n przez Pani/Pana zgod, przyk豉dowo za po鈔ednictwem e-maila, je郵i podany zosta adres e-mail lub mobilnych aplikacji, je郵i podany zosta numer telefonu (komórkowego.
Ewentualnie mo瞠my wykorzysta Pani/Pana dane do sporz康zenia i aktualizacji Pani/Pana profilu u篡tkownika, aby przedstawi zindywidualizowan reklam, która zgodnie z naszymi przypuszczeniami mo瞠 by dla Pani/Pana szczególnie interesuj帷a.

7. Sporz康zanie spseudonimizowanych profili u篡tkowników w celu analizy zachowania w Internecie
Na naszej stronie internetowej dzia豉 econda Shop Monitor, us逝ga polegaj帷a na analizie zachowania w internecie, obs逝giwana przez operatora o nazwie econda GmbH, która zbiera i zapisuje w pami璚i dane, na podstawie których sporz康zane s profile u篡tkowników z u篡ciem pseudonimów. Takie profile u篡tkowników s逝膨 do analizy zachowania odwiedzaj帷ych oraz s wykorzystywane do ulepszania i odpowiedniego do potrzeb kszta速owania naszej oferty.
W tym celu stosujemy cookies, które umo磧iwiaj ponowne rozpoznanie przegl康arki internetowej. Profile u篡tkowników bez wyra幡ej zgody odwiedzaj帷ego nie b璠 陰czone z danymi dotycz帷ymi posiadacza pseudonimu.
W szczególno軼i bezpo鈔ednio po otrzymaniu danych adresy IP s zmieniane w sposób uniemo磧iwiaj帷y rozpoznanie, dzi瘯i czemu niemo磧iwe jest przyporz康kowanie profili u篡tkowników do adresów IP.
W ka盥ej chwili mo積a wycofa sprzeciwi si zbieraniu i zapisywaniu Pana/Pani danych w celu analizy zachowania w internecie ze skutkiem na przysz這嗆 poprzez z這瞠nie rezygnacji pod adresem: https://www.econda.de/en/data-storage-opt-out/

8. Bezpiecze雟two w Internecie

Administrator stosuje odpowiednie 鈔odki techniczne i organizacyjne zapewniaj帷e bezpiecze雟two ochrony przetwarzanych Danych Osobowych odpowiedni do zagro瞠 oraz kategorii danych obj皻ych ochron, a w szczególno軼i zabezpiecza dane przed ich udost瘼nieniem osobom nieupowa積ionym, zabraniem przez osob nieuprawnion, przetwarzaniem z naruszeniem obowi您uj帷ych przepisów oraz zmian, utrat, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Uwzgl璠niaj帷 stan wiedzy technicznej, koszt wdra瘸nia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolno軼i osób fizycznych o ró積ym prawdopodobie雟twie wyst徙ienia i wadze zagro瞠nia, administrator wdra瘸 odpowiednie 鈔odki techniczne i organizacyjne, aby zapewni stopie bezpiecze雟twa odpowiadaj帷y temu ryzyku, w tym mi璠zy innymi w stosownym przypadku:
- szyfrowanie danych osobowych,
- zdolno嗆 do ci庵貫go zapewnienia poufno軼i, integralno軼i, dost瘼no軼i i odporno軼i systemów
i us逝g przetwarzania,
- zdolno嗆 do szybkiego przywrócenia dost瘼no軼i danych osobowych i dost瘼u do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
- regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczno軼i 鈔odków technicznych i organizacyjnych maj帷ych zapewni bezpiecze雟two przetwarzania
Administrator stosuje za po鈔ednictwem Pana/Pani przegl康arki standardowe 鈔odki bezpiecze雟twa, to jest tzw. szyfrowanie SSL. SSL to protokó bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych. Szyfrowanie danych u篡tkownika odbywa si przy pomocy certyfikatów SSL (klasy 2) z 256 bitami przy maksymalnej d逝go軼i szyfru 2048 bitów. Chronione przez SSL obszary mo積a rozpozna na podstawie symbolu kódki w Pana/Pani przegl康arce. Bezpieczne po陰czenie jest z regu造 rozpoznawalne na podstawie adresu, który rozpoczyna si wtedy od „https://". Je郵i wykona Pan/Pani podwójne klikni璚ie na symbol zamka, wtedy otrzyma Pan/Pani bli窺ze informacje o certyfikacie bezpiecze雟twa. Pana/Pani dane osobowe s u nas w bezpieczny sposób przekazywane dzi瘯i takiemu szyfrowaniu. Dotyczy to Pana/Pani zamówie, jak te loginu klienta. Nikt jednak nie mo瞠 zapewni absolutnej ochrony. Zabezpieczamy nasz stron internetow i inne systemy 鈔odkami technicznymi i organizacyjnymi przed utrat, zniszczeniem, dost瘼em, zmian lub rozpowszechnianiem Pana/Pani danych przez nieupowa積ione osoby.

9. Bezpiecze雟two danych
Podj瘭i鄉y techniczne i organizacyjne 鈔odki bezpiecze雟twa w celu ochrony Pana/Pani danych osobowych przed utrat, zniszczeniem, nadu篡ciem i nieupowa積ionym dost瘼em. Wszyscy nasi wspó逍racownicy zostali zobowi您ani do zachowania danych w tajemnicy, to jest do poufnego traktowania Pana/Pani danych osobowych. Nasze 鈔odki bezpiecze雟twa podlegaj bie膨cej aktualizacji stosowanie do post瘼u technicznego.

10. Prawa klientów
10.1. Ka盥ej osobie, której dane osobowe dotycz, przys逝guje prawo:
- dost瘼u do danych,
- sprostowania danych,
- usuni璚ia danych,
- ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.2. Odwo豉nie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia Rejestracji i utrzymania Konta w Sklepie Internetowym nast瘼uje poprzez wys豉nie wiadomo軼i przez formularz kontaktowy dost瘼ny na stronie lub wys豉nie e-maila na adres woodenadesign@gmail.com   poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 509 035 391.
10.3. Po odwo豉niu zgody lub wyra瞠niu sprzeciwu, dane osobowe Klienta nie b璠 wi璚ej u篡wane do tych celów. Zmian/uzupe軟ienie danych osobowych Klient mo瞠 przeprowadzi poprzez dokonanie zmian w drodze przes豉nia wniosku l na adres e-mail: woodenadesign@gmail.com  
10.4. Klient ma prawo wnie嗆 skarg zwi您an z przetwarzaniem danych osobowych przez Spó趾 do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych.
11.5. Kontakt z osob nadzoruj帷 przetwarzanie danych osobowych w organizacji Us逝godawcy jest mo磧iwy drog elektroniczn pod adresem e-mail: woodenadesign@gmail.com  

11. Aktualizacja i zmiana
Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany poszczególnych postanowie naszej polityki prywatno軼i bez konieczno軼i uprzedniego informowania o tym. Prosimy o ka盥orazowe sprawdzenie naszej polityki prywatno軼i przed skorzystaniem z naszej oferty, aby w razie mo磧iwych zmian i aktualizacji zapozna si z ich bie膨c wersj.

12. Kontakt z administratorem i inspektorem danych osobowych
12.1. Klient w ka盥ej chwili ma mo磧iwo嗆 bezpo鈔edniego kontaktu z Administratorem poprzez przes豉nie stosownej wiadomo軼i pisemnie lub poczt elektroniczn na adres Administratora wskazany na wst瘼ie Polityki, b康 poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym na wst瘼ie niniejszej Polityki Prywatno軼i.
12.2. Administrator przechowuje korespondencj z Klientem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiaj帷e si zapytania, a tak瞠 w zakresie rozstrzygni耩 reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zg這sze ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie b璠 wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym, ni realizacja zg這szenia.
12.3. Gdy Klient kontaktuje si z nami w celu dokonania danych czynno軼i (np. z這瞠nia reklamacji) za pomoc formularza, Administrator mo瞠 ponownie zwróci si do Klienta o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia to窺amo軼i Klienta i umo磧iwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powy窺ze dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcze郾iej zosta造 przekazane przez Klienta, i na których przetwarzanie Klient wyrazi zgod. Podanie tych danych nie jest obowi您kowe, lecz mo瞠 by niezb璠ne do dokonania czynno軼i lub uzyskania informacji, które interesuj Klienta.
13. Postanowienia ko鎍owe
Zasady okre郵one w Polityce Prywatno軼i podlegaj prawu polskiemu.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatno軼i bez informowania o tym u篡tkowników Sklepu Internetowego.
Niniejsza Polityka Prywatno軼i wchodzi w 篡cie z dniem 25.05.2018r

W celu realizacji powy窺zych uprawnie Sprzedaj帷y prosi o kontakt pod adresem: Woodena Design, Bia趾a 502. 34-220 Maków Podhala雟ki.

 

 
 
Obserwuj nas na:

facebook
instagram
 
WOODENA DESIGN
Bia趾a 752
34-220 Maków Podhala雟ki

telefon: +48  509 035 391
email: woodenadesign@gmail.com

NUMER KONTA BANKOWEGO DO WPxT:
nr rachunku: 50 1240 4878 1111 0010 9433 0787
poniedzia貫k - pi徠ek 08:30-17:00 
sobota: 09:00 - 13:00 (biuro)

 


Copyright WoodenaDesign.pl